Synteza RNA

Inną metodą badań aktywności komórek w cyklu dobowym jest zastosowanie techniki autoradiograficznej. Była ona szeroko stosowana w badaniach rytmiki dobowej aktywności metabolicznej komórek neurosekrecyjnych mózgu i zwoju podprze- łykowego Acheta domesticus. Pnzy zastosowaniu 3 H-urydyny wykazano istnienie wyraźnej rytmiki dobowej syntezy RNA na terenie komórek neurosekrecyjnych pars intercerebralis mózgu jak i zwoju podprzełykowego tych owadów (Cymborowski i Dutkowski, 1968, 1969, 1970a Cymborowski, 1970a). U owadów hodowanych w warunkach LD 12:12 szczyt syntezy RNA w komórkach neurosekrecyjnych mózgu występuje w pierwszych godzinach okresu światła (ryc. 87). Na uwagę zasługuje fakt istnienia również takiej samej rytmiki syntezy RNA bada-

Otrzymane wyniki są zgodne z danymi na temat rytmiki dobowej zmian wielkości jąder badanych komórek neurosekrecyj- nych (por. ryc. 82). Bowiem wzrostowi objętości jąder towarzyszy wzrost aktywności metabolicznych tych komórek (obserwuje się w tym czasie maksimum syntezy RNA). Dane te wskazują na jeszcze jedną zależność, a mianowicie, wtedy gdy komórki neurosekrecyjne posiadają niewielkie ilości barwiącej się substancji neurosekrecyjnej na terenie cytoplazmy charakteryzują się dużą aktywnością metaboliczną (biorąc pod uwagę stopień syntezy RNA). Natomiast w okresie dużego nagromadzenia ne- urosekretu są one nieaktywne pod względem metabolicznym. Wyniki te zostały potwierdzone również w badaniach aktywności komórek neurosekrecyjnych mózgu larw mola woskowego, Galleria mellonella L. (Cymborowski i Kryspin, 1974b).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *