Rytmy w rozwoju owadów

W gruczołach płciowych owadów obserwuje się wiele procesów zmieniających się w rytmie dobowym. Jak wykazano w doświadczeniach przeprowadzonych na Acheta domesticus w gonadach żeńskich tych owadów hodowanych w warunkach LD 12:12 obserwuje się wyraźną rytmikę syntezy RNA w nabłonku follikularnym rozwijających się oocytów (Dutkowski i Cymbo- rowski, 1970, 1971). Powyższe badania wykonano na samicach świerszczy będących w jednakowym wieku wszystkie one były w piątym dniu po wy lince imaginalnej. Badania syntezy RNA prowadzono z zastosowaniem metody autoradiograficznej. W tym celu owaria były izolowane od owadów w różnych godzinach w ciągu doby i następnie .inkubowane w płynie fizjologicznym z dodatkiem znakowanej trytem urydyny. Czas inkubacji dla wszystkich tkanek był taki sam i wynosił 1 godzinę.

Na podstawie uzyskanych autoradiogramów stwierdzono, ża największa synteza RNA w nabłonku follikularnym oocytów będących we wczesnym stadium witellogenezy zachodzi w okresie światła w godzinach między 11 rano a 2 po południu. Również w tym samym czasie obserwuje się największy procent oocytów syntetyzujących RNA w stosunku do wszystkich oocytów (ryc. 96). W okresie ciemności, szczególnie w później- 24 4 8 12 16 20 24 godz

Podobne doświadczenia przeprowadzone na grupie owadów hodowanych od wylęgu z jaj do dojrzałości płciowej w warunkach stałego światła dostarczyły danych wskazujących na brak rytmu syntezy RNA w nabłonku follikularnym badanych oocytów. W ciągu całej doby synteza RNA oraz liczba pęcherzyków jajowych inkorporujących znakowaną urydynę zmienia się nieznacznie bez jakichkolwiek oznak rytmiczności.

Wspomniani autorzy sugerują, że opisane procesy metaboliczne zachodzące w gonadach żeńskich świerszczy są regulowane przez komórki neurosekrecyjne pars intercerebralis mózgu. Jak już bowiem podkreślono w poprzednim rozdziale, komórki te wykazują wyraźną rytmikę dobową swojej aktywności sekre- cyjnej, co może w sposób rytmiczny aktywować gruczoły proto- rakalne, a te z kolei mogą regulować poziom syntezy RNA w badanych oocytach. Jak dotychczas brak jest jeszcze dowodów ostatecznie potwierdzających tę hipotezę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *