Rytmika dobowa i jej historia

We wprowadzeniu do zagadnień rytmów biologicznych przedstawiona zostanie krótka historia badań nad rytmiką dobową i zasygnalizowane zostaną podstawowe terminy powszechnie stosowane w tej dziedzinie badań. Wydawało się to konieczne ze względtt na brak tego typu opracowań w języku polskim.

Dużo miejsca poświęcimy metodyce badań rytmów dobowych. Na wybranych przykładach zostaną omówione metody badań rytmów organizmów jednokomórkowych. Przedstawimy metody badań rytmiki aktywności ruchowej zwierząt małych, zarówno wodnych, jak i lądowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość badań rytmiki dobowej zwierząt laboratoryjnych. Podane będą metody, których zastosowanie pozwala na ujawnienie „pracy” zegara biologicznego. Zwrócimy także uwagę na metody badań rytmiki metabolizmu zwierząt oraz metody histoche- miczne przydatne w badaniach rytmów komórkowych. Przedstawimy niektóre metody statystyczne szczególnie przydatne przy opracowywaniu wyników dotyczących rytmów dobowych.

W rozdziale dotyczącym właściwości rytmów dobowych zos- taną przedstawione wyniki najnowszych badań w zakresie egzo- i endogennych czynników rytmiczności dobowej. Dużo uwagi poświęcimy zachowaniu się zwierząt oraz działaniu różnych czynników środowiska na ten proces. Omówiony zostanie mechanizm przesuwania faz rytmów, czyli adaptacja rytmicznych procesów fizjologicznych organizmu do określonych warunków środowiska. Przedstawimy liczne dowody świadczące o endogennym charakterze rytmów dobowych.

Oddzielny rozdział zostanie poświęcony aspektom komórkowym rytmów dobowych, gdzie będą przedstawione dobowe zmiany morfologiczne oraz rytmy procesów metabolicznych komórek. Na wybranych przykładach zostanie omówiona rytmika syntezy RNA, DNA i białek. Zwrócona będzie szczególna uwaga na dobo wą aktywność mitotyczną komórek, a także zmiany aktywności niektórych enzymów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *