Rytm składania jaj

Stwierdzenie istnienia rytmiki dobowej podczas rozwoju i dojrzewania jaj w gonadach owadów sugeruje, że ich składanie odbywa się również w sposób rytmiczny. Istotnie tak jest, wskazują na to wyniki doświadczeń przeprowadzonych w tym zakresie na świerszczach domowych hodowanych w warunkach LD 12:12 (Cymborowski, dane nie opublikowane). Stwierdzono, że maksimum składania jaj przez te owady odbywa się pod koniec okresu ciemności i na początku fazy światła, a więc w o- kresie bardzo niskiej aktywności lokomotorycznej tych owadów.

Podobna zależność występuje również u Drosophila melano- gaster (Rensing, 1965b Rensing i Hardeland, 1967). Autorzy ci wykazali, że owady te hodowane w warunkach LD 12:12 posiadają dwa okresy wzmożonego składania jaj. Główne maksimum występuje krótko po zapadnięciu ciemności, a drugie w południe, w okresie światła. Maksyma te, podobnie jak to obserwowano u świerszczy, nie są zbieżne z okresami wzmożonej aktywności lokomotorycznej tych owadów, a raczej występują podczas obniżonej aktywności (ryc. 97).

W licznych doświadczeniach przeprowadzonych nad rytmiką składania jaj przez owady Chorthippus curtipennis (Orthopte- ra) Loher i Chandrashekaran (1970) wykazali, że jest to proces endogenny. Hodowla bowiem tych owadów w t stałych warun-

Stosunkowo niewiele badań wykonano w zakresie wylęgania się larw owadów z jaj. Przegląd ważniejszych publikacji poświęconych temu zagadnieniu został zamieszczony w monografii Harker (1964) oraz w artykule Rensinga (1965b).

Ogólnie można stwierdzić, że wylęganie się postaci larwalnych u większości badanych owadów hodowanych w warunkach naturalnego fotoperiodu odbywa się głównie w godzinach rannych. U Drosophila występuje czasami również drugi szczyt przypadający na godziny wieczorne.

Jak się wydaje, rytm wylęgania się larw owadów z jaj jest kontrolowany głównie przez fotoperiod. Świadczyłyby o tym wyniki jakie uzyskano w badaniach przeprowadzonych w tym zakresie na Pectinopliora gossypiella (Mins i Pittendrigh,, 1968). U gatunku tego występuje rytmika wylęgania się z jaj w warunkach LD lub DD już po 15 minutach stosowania światła lub po 12-godzinnym działaniu podwyższonej temperatury. Ciekawe, że takiej synchronizacji nie udało się uzyskać przy stosowaniu warunków LL.

Świeżo wylęgłe larwy owadów są najbardziej wrażliwe na działanie środków chemicznych, dlatego też w celu zwiększenia efektywności działania insektycydów niezbędne są dalsze badania nad rytmem wylęgania się u różnych gatunków owadów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *