Podstawowa terminologia rytmów dobowych

Ze względu na to, że od opisü procesów rytmicznych wprowadzono szereg specyficznych terminów, które w polskim piśmiennictwie są jeszcze mało znane, postanowiono zamieścić ważniejsze z nich z podaniem krótkiej definicji. Wyclaje się to celowe ze względu na fakt, że w kolejnych rozdziałach tej książki będą one stale używane.

– 1. Chroń o-biologia — dziedzina nauki zajmująca się rytmami biologicznymi (biorytmami). Chronobiologia zajmuje się więc zagadnieniami zmian zjawisk biologicznych w czasie, dążąc do pełnego opisu struktury czasu biologicznego. W pojęcie „struktury czasu biologicznego” wchodzi wiele różnych, dających się przewidywać, zmian zachodzących w grupie organizmów, w organizmie jako całości, czy w jego tkankach, układach i komórkach łącznie ze strukturą submi- kro,skopową. Według Halberga (1969) w skład chronobiologii wchodzą następujące dyscypliny:

– a) Chronofizjologia — ustala charakterystykę czasową procesów fizjologicznych leżących u podstaw rytmiki zachowania się zwierząt,

– b) Chronotoksykologia — zajmuje się wpływem czynników chemicznych i fizycznych na rytmikę zjawisk biologicznych,

– c) C h r o n o p a t o 1 o g i a — badania zmian czasowych zjawisk biologicznych wywoływanych procesami chorobowymi,

– d) Chronof armakologia — badanie wpływu środków farmakologicznych na px’zebieg rytmicznych zmian biologicznych.

– 2. Rytm — powtarzalność przebiegu różnych procesów życiowych organizmów roślinnych i zwierzęcych.

– 3. Rytm dobowy — powtarzanie się nasilenia przebiegu procesów życiowych co 24 godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *