Metoda cy-tofotometryczna

Pomiarów ilościowych tego enzymu dokonywano metodą cy- tofotometryczną na skrawkach histologicznych, po zastosowaniu barwienia Gomoriego. We wszystkich badanych tkankach stwierdzono istnienie wyraźnej rytmiki dobowej stężenia kwaśnej fosfatazy.

Podobnie stwierdzono istnienie dobowych zmian w aktywności niektórych enzymów działających na terenie wątroby. Har- deland i Rensing (1968) badali aktywność pirolazy tryptofanowej wątroby szczurów i wykazali istnienie dobowych wahań. Najniższa aktywność tego enzymu występuje w pierwszych godzinach po zapaleniu światła, natomiast maksimum obserwuje się w pierwszych godzinach ciemności (ryc. 80A). Zastanawiano się jaki może być mechanizm tych zależności. Wiadomo, że zmiany aktywności enzymów mogą być spowodowane różnymi czynnikami: syntezą de novo, stopniem rozkładu, działaniem inhibitorów

Podsumowując można podać następujący mechanizm regulacji aktywności pirolazy tryptofanowej: w godzinach 9—18 wzrost aktywności tego enzymu jest spowodowany jego syntezą de novo,

Po osiągnięciu maksimum, synteza jest hamowana, przypuszczalnie przez działanie jakichś represorów. Z chwilą przerwania syntezy zaczynają przeważać procesy degradacji i aktywność pi-

rolazy zaczyna maleć od godziny 24 do 9, a więc do czasu, kiedy zaczyna się nowy okres syntezy.

Te, jak i wiele innych rytmów biochemicznych omówiono w artykule przeglądowym zamieszczonym w „Postępach Biochemii” (Manteuffel-Cymborowska, 1976) oraz w obszernym referacie przeglądowym wygłoszonym na Sympozjum Leopoldina (Hess, 1977).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *