Dobowe zużycie tlenu

Autorzy ci wykazali, że czynnikami, które mają zasadniczy wpływ na dobowe rytmy zużycia tlenu są warunki oświetlenia (fotoperiod) oraz temperatura otoczenia. Na rycinie 67 przedstawiono wyniki badań zużycia tlenu przez darniówki (Pitymys subterraneus) Przy zastosowaniu długiego fotoperiodu (18 godzin światła na dobę) zaś na rycinie 68 przy zastosowaniu krótkiego (6 godzin na dobę). W przypadku długiego fotoperiodu i w temperaturze 20°C zwierzęta te mają jeden szczyt zużycia tlenu przypadający na okres nocy. Średnie zużycie tlenu w godzinach nocnych jest o 26% wyższe niż podczas dnia. Podobny charakter ma krzywa zużycia tlenu w temperaturze 5°C tylko z bardziej wyraźnym szczytem przypadającym również na godziny nocne.

Natomiast dobowe zużycie tlenu przez darniówki przy zastosowaniu krótkiego fotoperiodu i takich samych jak poprzednio temperatur, różni się znacznie od zużycia tlenu przez te zwierzęta przy zastosowaniu długiego fotoperiodu. Obserwuje się. tutaj występowanie dwóch szczytów tlenu przypadających na początek i koniec okresu ciemności. Tak więc długość fotoperiodu może mieć zasadniczy wpływ na charakter dobowego zużycia tlenu, a tym samym i na przebieg rytmu aktywności lokomoto-rycznej badanych zwierząt.

Korelacja między aktywnością lokomotoryczną a poziomem metabolizmu była badana między innymi u białych myszy (Mount i Willmott, 1967), licznych gatunków owadów (Beck,

– 1968) , krabów (Brett, 1959) i u wielu innych gatunków zwierząt. Stwierdzono wysoki stopień korelacji między dwoma parametrami. Niektórzy spośród wymienionych autorów badali również dobowy rozkład zużycia tlenu przez pojedyncze osobniki, jak i przez całą grupę myszy i stwierdzili, że w obu przypadkach nie ma różnic w charakterze przebiegu tego procesu (ryc. 69). godz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *