Czynniki zaburzające dobową rytmikę podziałów mitotycznych przyczyną raka?

Jak dotychczas brak jest danych na temat przebiegu rytmiki dobowej aktywności mitotycznej różnych tkanek w warunkach stałych środowiska. Wstępne obserwacje przeprowadzone w tym zakresie na świerszczach hodowanych od wylęgu z jaja do dojrzałości płciowej w stałym świetle dowodzą, że brak dawcy czasu w środowisku może prowadzić do poważnych zaburzeń aktywności mitotycznej tkanek (Cymborowski, dane nie opublikowane). W jelicie środkowym tej grupy owadów u około 60% osobników występowały liczne guzy jelitowe, świadczące o zaburzeniach w podziałach mitotycznych komórek nabłonka tej części przewodu pokarmowego. U owadów kontrolnych hodowanych w naturalnych warunkach światła i ciemności wartość ta była znacznie niższa i wynosiła około 17%. Oczywiście należałoby przeprowadzić dodatkowe badania mające na celu ustalenie jakiego typu to były guzy i czy wykazywały zdolność do przerzutów? Być może mamy tu do czynienia ,z tkanką rakotwórczą. Zatem czynniki zaburzające dobową rytmikę podziałów mitotycznych mogłyby być przyczyną powstawania raka (Cymborowski, 1974a).

Takie sugestie wysuwała również Harker (1958a) na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych na Periplane- ta americana L. Wykazała ona, że implantacja zwojów podprze- łykowych pochodzących od dawców, których dobowy rytm wydzielania hormonu był o 12 godzin przesunięty w stosunku do biorcy powodowała powstawanie u tych ostatnich guzów mających zdolność do przerzutów. Jednakże, wyniki doświadczeń tej autorki nie znalazły potwierdzenia w późniejszych badaniach (Nishiitsutsuji-Uwo i Pittendrigh, 1967).

Zagadnienia powyższe, jak i wiele innych zmian patologicznych powstających na skutek zaburzeń rytmów dobowych, zostały przedyskutowane w artykule przeglądowym Harshbargera i Taylora (1968) i nie będą tu szczegółowo omawiane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *