Cykliczna zmiana światła i ciemności jest czynnikiem decydującym

Wyniki przedstawionych badań są bardzo trudne do interpretacji. Stwierdzenie bowiem istnienia dobowych zmian objętości jąder określonej grupy komórek organizmu nie jest jednoznaczne z lokalizacją zegara biologicznego. Prawdopodobnie tego typu rytmika, mniej lub bardziej wyraźna, występuje we wszystkich komórkach, dlatego też nie jest możliwe stwierdzenie, czy obserwowane zmiany objętości jąder pewnej tylko grupy komórek są przyczyną czy też skutkiem rytmicznych funkcji organizmu jako całości. Oprócz tego powyższe badania histologiczne były przeprowadzane na zwierzętach hodowanych tylko w warunkach LD 12:12 co sugeruje możliwość reakcji badanych komórek na zmieniające się warunki środowiska, a tym samym może to być dowód na istnienie tylko egzogennej rytmiki dobowej. Taki też wniosek można postulować na podstawie wyników pomiarów objętości jąder komórek neurosekrecyjnych mózgu i zwoju pod- przełykowego Periplaneta americana hodowanych w różnych warunkach oświetlenia (Cymborowski i Flisińska-Bo janowska,

– 1970) . Mianowicie w przypadku tych owadów hodowanych w warunkach LD 12:12 stwierdzono istnienie szczególnie wyraźnych zmian dobowych objętości jąder komórek neurosekrecyjnych, pars intercerebralis zaś zmiany takie nie występowały u owadów hodowanych od wylęgu z jaj w warunkach LL (ryc. 83). W komórkach neurosekrecyjnych mózigu tych owadów hodowanych w warunkach LD 12:12 obserwuje się maksymalną objętość jąder o godzinie 13 w fazie światła, zaś minimalną na dwie godziny przed zapadnięciem ciemności (ryc. 83A). Mala objętość jąder badanych komórek utrzymuje się również w pierw- godz

Zmiany objętości jąder komórek neurosekrecyjnych mózgu owadów hodowanych przez cały czas w warunkach LL nie są istotne statystycznie (ryc. 83B). Maksima i minima występują w różnych godzinach w ciągu doby.

Wydaje się więc, że cykliczna zmiana światła i ciemności w środowisku jest czynnikiem decydującym o utrzymaniu rytmicznej funkcji komórek neurosekrecyjnych mózgu Periplane- ta americana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *