Aparat Golgiego

– 30 minut po wystąpieniu światła przy zastosowaniu warunków LD 12:12. Mózg do tych badań był więc pobierany w okresie maksymalnej i minimalnej aktywności lokomotorycznej świerszczy. Stwierdzono istnienie bardzo wyraźnych różnic między dwoma grupami zwierząt. Komórki neurosekrecyjne owadów aktywnych nie wykazywały morfologicznych cech charakterystycznych dla komórek będących w fazie syntez. A więc zawierały one tylko niewielkie fragmenty retikułum endoplazmatycz- nego z rybosomami leżącymi luźno w cytoplazmie.

Aparat Golgiego wydawał się być również fizjologicznie nieaktywny ponieważ w jego obrębie występowały tylko, nieliczne granule neurosekrecyjne. Stwierdzono także duże nagromadzenie neurosekretu w pobliżu jądra komórkowego, a tylko niewielkie ilości granul w aksonach komórek. Zaś w tych samych komórkach pochodzących od zwierząt nieaktywnych, stwierdzono, występowanie bardzo dobrze rozwiniętego szorstkiego retikułum endoplazmatycznego. W niektórych częściach cytoplaz- my było ono bardzo zbite i występowało w formie koncentrycz-nej. W okolicy aparatu Golgiego występowały liczne granule substancji neurosekrecyjnej, co świadczyło o dużej aktywności tej struktury. Stwierdzono także występowanie licznych granul w aksonach komórek neurosekrecyjnych. Wszystkie te cechy świadczą o wzmożonej aktywności syntetycznej komórek neurosekrecyjnych.

Jak dotychczas bardzo nieliczne są tego typu badania prze-prowadzone na różnych komórkach zwierzęcych w cyklu dobowym. Jak wykazali Muller et al. (1966), Jerusalem et al. (1967) oraz Mayersbach (1980) w wątrobie szczura występują wyraźne zmiany dobowe również na poziomie ultrastruktury. Zaobserwowane zmiany autorzy ci wiążą z dobową rytmiką gromadzenia glikogenu w tej tkance. Stwierdzono bowiem istnienie typowych zmian mitochondriów w zależności od obecności lub braku w komórkach glikogenu (ryc. 86).

Wydaje się, że podobne badania powinny być w przyszłości kontynuowane w celu wykazania jakie odbicie w ultrastruktu- rze mają dobowe zmiany aktywności różnych komórek organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *